Year

Name

2015 – 2018 Shri Sunil Gupta
2014 – 2015 Shri V. M. Chowdhury
2013 – 2014 Shri Bharat Parekh
2011 – 2013 Shri Vincent Mathias
2009 – 2011 Shri Baldev Mehta
2008 – 2009 Late Shri Narendra Vora
2007 – 2008 Shri Pradip Bosmaya
2004 – 2007 Shri Deepak Killawala
2003 – 2004 Shri Bharat S. Mehta
2001 – 2003 Shri Baldev K. Mehta
2000 – 2001 Shri R.R. Ankola
1998 – 2000 Shri Ashok P. Vyas
1997 – 1998 Late Shri Satish C. Shah
1994 – 1997 Shri Kirit B. Doshi
1990 – 1994 Shri Baldev K. Mehta
1989 – 1990 Late Shri P.B. Parikh
1988 – 1989 Shri Mahendra D. Shah
1987 – 1988 Shri B.J. Purohit
1984 – 1987 Late Shri G.B. Chamaria
1979 – 1983 Shri S.H. Shetty
1978 – 1979 Shri S.S. Kejriwal
1977 – 1978 Late Shri G.B. Chamaria
1974 – 1977 Late Shri M.K. Shah
1973 – 1974 Late Shri Mohan Bhatiya
1972 – 1973 Late Shri S.L. Daga
1971 – 1972 Shri C.N. Kothari
1970 – 1971 Shri M.J. Sheth
1969 – 1970 Late Shri B.P. Shah
1968 – 1969 Late Shri B.K. Doshi